Đặt một câu hỏi

sạc asus đầu thường 19v - 4.74A

sacas


Số ký tự đã nhập: