Đặt một câu hỏi

PC Gigabyte G41 intel dual core E5200 /2GB /160GB

g41


Số ký tự đã nhập: