Đặt một câu hỏi

PC Foxconn G31 intel duo core E5300 /2GB /250GB

g412


Số ký tự đã nhập: